Kérdése van? Írjon nekünk!
contact us

Ha kérdés merült fel Önben kérjük írjon nekünk vagy hívjon a +36 70 709 8326-os számon!

Köszönjük! Üzenetét sikeresen elküldtük! 

Oops! Kérjük próbálja meg újra!

SERVICES
Edison Villa

Adatvédelmi nyilatkozat

Eleganica és minőség közvetlen a befektetőktől

Services

Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a BB. 20. Ingatlanfejlesztő Kft.  (továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt, személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed az adatok kezelésének teljes folyamatára.

I.

1.) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: BB. 20. Ingatlanfejlesztő Kft.  
weboldal: www.edisonvilla.hu
Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-328118, vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Székhely: 1037 Budapest, Táborhegyi út 9
Adószám: 26396204-2-41
E-mail: ertekesites@edisonvilla.hu
Telefon: + 36-70-709-8326                                                      

2.)  A Szabályzat célja

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során a weblapra látogatók, a weblapon regisztrálók, illetve az ingatlan vásárlók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Érintett által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeli az Adatkezelő, és az adatkezelés vonatkozásában Érintettnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az Érintett által megadott, általa kezelt személyes adatainak biztonságát az adatkezelés során biztosítani tudja.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és működése minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

3.) A Szabályzat elkészítésénél alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett személyes adatait, és kötelezi magát, hogy az  adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag:

-  Az Európai Parlament és A Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

II. Adatkezelések

1.) Regisztráció 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával tudja azAdatkezelő a szolgáltatását biztosítani.Az Adatfeldolgozó a neki megadottszemélyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő tesz ajánlatot.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkelösszefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

A kezelt adatok köre: 

Érinttet saját neve,
felhasználói név és jelszó,
saját e-mail címe,
telefonszáma,
regisztráció időpontja,
regisztrációkori IP cím. 

Az adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig.

2.)   Szerződéskötés és a számlázás 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érintettel, mint ingatlan vásárlóval kötött adásvételi szerződés teljesítése:

GDPR 6. CIKK (1) bekezdés b) pont,
továbbá

Jogi kötelezettség teljesítése: Inytv. 32.§ 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő okirat elkészítése és számlakiállítása, valamint a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.  

A kezelt adatok köre: 

Az ingatlan vásárló természetes személyazonosító adatai, lakcíme és személyi azonosítója. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törvényben meghatározott határidő (a kiállított számlát,azt alátámasztó okiratot az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni).  

3.)  Személyre szabott hírlevél 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érintett önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése. 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja az, hogy az Érintett értesüljön a legújabb ajánlatokról, akciókról.A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezésre kerülhet, azonban az Érintett személyes adatait nem kerülnek átadásra, továbbításra. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érinttet korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklám ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

A kezelt adatok köre: 

Érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások, hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások, vásárlási szokások.  

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.   

4.)   Weboldal üzemeltetés 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a)pont.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A honlap „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja,hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A honlap látogatójának aböngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.A cookie-k lehetnek "állandó" vagy "ideiglenes"cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja,feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a honlap látogatója nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás,visszavonás) útján teheti meg. A sütik letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k által tárolt információkat nem használja fel az Adatkezelő a honlap látogatója személyazonosságának megállapítására.

A kezelt adatok köre: a weboldal (honlap)látogatóinak az IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngésző program neve.

weboldalcíme: www.edisonvilla.hu

Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

III. Az adatkezeléssel összefüggő jogok

1.)  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő:·      
- milyen személyes adatait,      
- milyen jogalapon,
- milyen célból, 
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli
- kezeli-e még a személyes adatait,
- kinek,mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagykinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felülkérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát.Az Adatkezelő azÖn kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint –elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ,kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

2.)  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
- úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
- úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlésétnem szeretné,
- igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélbenértesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

3.)  A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelésetovábbra is jogszerű marad. Az Adatkezelő aszemélyes adatokat - a hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében - a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

4.)   Jogorvoslat 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  

A Szabályzat az Adatkezelő honlapján közzétételre kerül.

Service

Fonyód adottságai nagyszerű lehetőségeket kínálnak családcentrikus lakóinknak. Biztonságos, inspiráló környék a gyermekneveléshez. Az oktatásról bölcsőde, óvoda, általános iskola és középiskola gondoskodik. A kulturális programokat könyvtár és művelődésiház biztosítja.

Beautiful designed 2 bedroom apartment in downtown, San Francisco up to 2-4 people.

A rekreáció szerelmesei számtalan aktív és passzív formáját választhatják a feltöltődésnek; a tenisz, a vitorlázás és a horgászat csak néhány ezek közül. Fonyód 50 km-es körzetében 7 gyógyfürdő kínál felfrissülést, a közeli erdő pedig kiváló túraterepet biztosít a kerékpáros és gyalogtúrákhoz egyaránt.

Beautiful designed 2 bedroom apartment in downtown, San Francisco up to 2-4 people.

Garázsok

Beautiful designed 2 bedroom apartment in downtown, San Francisco up to 2-4 people.

Tárolók

Beautiful designed 2 bedroom apartment in downtown, San Francisco up to 2-4 people.

Látványtervek az Edison Villáról

Service

Tradicionális elegancia modern építészet

Fonyód korszakokon átívelő stílusban fejlődik és megújulásának részeként a Várhegy lábánál található ingatlanunk minden olyan védjeggyel rendelkezik, amely a tradicionális eleganciát ötvözi a modern építészettel. Cégünk számos olyan szakemberrel áll kapcsolatban akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére, legyen szó burkolat választásról vagy egyedi gardrób tervezésről. Szakembereink azért dolgoznak, hogy megteremtsék Önöknek a lehetőséget arra, hogy otthonukat úgy alakítsák ki, hogy azok a legelső pillanattól a legkomfortosabb érzést adják.

Apartman Design terv
Apartman Design terv
Apartman Design terv
Apartman Design terv
Service

Mortgage And Banks Rate Advice

Beautiful designed 2 bedroom apartment in downtown, San Francisco. Cozy for up to 2-4 people with 2 king sized beds.

Vivamus quis dignissim diam. Donec porttitor nibh ac odio hendrerit ornare. Aliquam ex purus, consequat sit amet commodo quis, elementum at quam.

Praesent a turpis sit amet massa bibendum laoreet eu sit amet lacus. 

Fenntartás

Valószínűleg mindenki szeretné ingatlanját úgy kialakítani, hogy az hangulatával, és stílusával a hétköznapok rohanásában is a meghittség és otthonosság érzését adja. Apartmanjainkat ezért úgy terveztük meg, hogy leendő lakóink változatos burkolatválasztékból tudják megteremteni új otthonuk alaphangulatát.
Mi azonban arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az apartmanokat gazdaságosan, környezettudatosan üzemeltessük. Ezért, a megújuló energiaforrások alkalmazásán kívül egyéb közismert energiatudatos megoldásokat is alkalmazunk.

Kérje katalÓgusunkat

Kérdés merült fel Önben? Szeretne többet megtudni apartmanjainkról? Segítségre van szüksége a választásban?
Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

Kapcsolat

Kérdés merült fel Önben? Szeretne többet megtudni apartmanjainkról? Segítségre van szüksége a választásban?
Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

oldal tetejére
easy finder